Tankowanie danych...

 

Regulamin programu
Karta Dużej Rodziny

Korzystaj z rabatów tankując paliwo na stacjach Oktan.
Mega promocje i zniżki na Kartach Stałego Klienta lub Kartach Dużej Rodziny.
Zapoznaj się z regulaminem dla beneficjentów Karty Dużej Rodziny na stacjach OKTAN.
https://oktan.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/oktan_karta_stacje_paliw_siec_hurt_detal_naped_diesel.png

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA DUŻEJ RODZINY”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” („Akcja”)
 2. Organizatorem Akcji jest „OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ulica Bohaterów Westerplatte 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000856814, REGON: 192459465, NIP: 588-19-69-903 („Organizator”). Akcja realizowana jest w ramach umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
 3. Akcja prowadzona jest od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. („Czas trwania Akcji”) na wszystkich stacjach Oktan. Akcja obejmuje wszystkie stacje paliw Oktan. Lista stacji dostępna na stronie oktan.com.pl.
 4. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn.zm., „Ustawa”), po spełnieniu warunków w niej określonych i legitymujący się ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie Ustawy („Uczestnik”).
 5. W ramach Akcji członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzyma rabat w wysokości 8 gr/l na paliwa (słownie: osiem groszy za zakup jednego litra paliwa) tj. olej napędowy DIESEL, benzyna bezołowiowa PB95, benzyna bezołowiowa PB98, gaz PROPAN BUTAN.
 6. W celu skorzystania z Rabatu, posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien przed dokonaniem płatności poinformować pracownika stacji Oktan, że posiada Kartę Dużej Rodziny i chciałby na jej podstawie skorzystać z Rabatu oraz okazać pracownikowi stacji Oktan Kartę Dużej Rodziny. Jeśli Karta Dużej Rodziny nie zostanie okazana przed zakończeniem transakcji, Rabat nie będzie mógł być przyznany.
 7. Uczestnik otrzymuje Rabat w dniu zakupu produktów, co zostanie zarejestrowane na paragonie fiskalnym bezpośrednio po dokonaniu zakupy.

1) Uczestnik otrzymuje Rabat w dniu zakupu produktów, co zostanie zarejestrowane na paragonie fiskalnym bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

2) Do paragonu, o którym mowa w pkt 1 na życzenie Uczestnika może zostać wystawiona faktura imienna, tj. faktura wskazująca imię i nazwisko oraz adres konsumenta. Faktura imienna nie może zawierać danych identyfikujących podatnika VAT, w szczególności nazwy działalności (firmy) oraz numeru NIP.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwe udzielenie Rabatu.
 2. Rabat wynikający z niniejszej Akcji nie może być sumowany z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi w ramach innych promocji. Rabat przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego. Rabat nie przysługuje w przypadku zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba posługująca się Kartą Dużej Rodziny nie jest uprawnionym Uczestnikiem, któremu została ona wydana, pracownik stacji Oktan może odmówić przyjęcia Karty Dużej Rodziny oraz zażądać od osoby posługującej się Kartą Dużej Rodziny dokumentu potwierdzającego jej tożsamość celem potwierdzenia ww. danych. W przypadku, gdy dane osoby posługującej się Kartą Dużej Rodziny będą zgodne z danymi Uczestnika, co zostanie potwierdzone przez pracownika stacji Oktan, zostanie mu przyznany Rabat zgodnie z Regulaminem. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieotrzymania Rabatu z powodu braku potwierdzenia danych osobowych lub w przypadku, gdy dane okażą się niezgodne z podanymi na Karcie Dużej Rodziny uniemożliwiając przyznanie Rabatu.
 4. Akcja nie łączy się z rabatem udzielanym w ramach programu lojalnościowego tj. Karty Stałego Klienta.
 5. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie, którego klient skorzystał z Rabatu (o ile zwrot danego towaru jest możliwy), klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej tj. ceny po Rabacie.
 6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Akcji Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.
 7. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Spółka z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja Karta Dużej Rodziny” w okresie trwania Promocji oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia na stacji zgodnie z harmonogramem (liczy się data stempla pocztowego). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.oktan.com.pl oraz na stacjach paliw Oktan. Oktan uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej (www.oktan.com.pl) oraz na stacjach Oktan.
Kontakt

Subskrybuj newslattera i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami w naszej sieci…

  Copyright 2023. OKTAN & RMB 2.0. All rights reserved.